Nasze lasy

,,Na obszarze RDLP w Lublinie funkcjonuje Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Janowskie". To jeden z pierwszych leśnych kompleksów promocyjnych w kraju, utworzony zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 19 grudnia 1994r. Obszar LKP „Lasy Janowskie" obejmuję całość powierzchni zarządzanej przez Nadleśnictwo Janów Lubelski (ok. 31,6 tys. ha).

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Włodawa należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Powierzchnia ogólna zredukowana nadleśnictwa na dzień 31.12.2016r. wynosi 23281,63 ha, w tym powierzchnia leśna 22723,90 ha.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest działem gospodarki leśnej stawiającym za cel zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych poprzez stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zapewnienie produkcji drewna i użytków niedrzewnych.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki leśnej. Jej głównym celem jest poprawa zdrowotności całych ekosystemów leśnych (drzewostanu, biotopu i biocenozy) poprzez zwiększanie ich odporności biologicznej na działanie czynników szkodotwórczych.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z różnorodnych jego zasobów. Najważniejszym z nich jest pozyskanie drewna, zwane niekiedy głównym użytkowaniem lasu. Inne formy użytkowania lasu, zwane czasami użytkowaniem ubocznym to: zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i inne. Dary lasu są dostępne dla ogółu społeczeństwa, ale leśnicy dbają aby korzystanie z nich nie naruszało trwałości ekosystemu leśnego.

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej.

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu art. 1 ustawy „Prawo łowieckie" z 13.10.1995 r. – z późniejszymi zmianami, oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Ochrona przyrody

Ochrona różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych

Certyfikaty

Certyfikacja gospodarki leśnej to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.