Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne Nadleśnictwa Włodawa

Nadleśnictwo Włodawa należy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Powierzchnia ogólna zredukowana nadleśnictwa na dzień 31.12.2016r. wynosi 23281,63 ha, w tym powierzchnia leśna 22723,90 ha.

Udział procentowy powierzchni drzewostanów na powierzchni leśnej zalesionej według bonitacji i gatunków panujących
1) o udziale 3 i więcej % oraz gatunki panujące zajmujące poniżej 3% powierzchni ujęte sumarycznie jako „pozostałe”

W nadleśnictwie 2/3 drzewostanów jest w I i Ia klasie bonitacji (Ia bonitacja jest określana tylko dla sosny), w tym gatunki drzew z bonitacja I stanowią 43,73% powierzchni, co dobrze świadczy o kondycji drzewostanów i stanie siedlisk. Druga klasa bonitacji została określona dla 25,18% drzewostanów. Drzewostany o niższych klasach bonitacji zajmują 7,72% powierzchni, z tego w III klasie bonitacji 6,95%.

Udział klas bonitacji w poszczególnych obrębach leśnych

 

Udział bonitacji wg grup głównych gatunków panujących

 

Struktura wiekowa wg powierzchni w Nadleśnictwie Włodawa

 

Struktura wiekowa wg miąższości w Nadleśnictwie Włodawa

 

Zestawienie porównawcze powierzchni i zasobności  w klasach i podklasach wieku wg IV i V rewizji PUL w Nadleśnictwie Włodawa

 

Największą zasobność wykazują drzewostany w iva klasie wieku wynoszącą 966410 m3, tj. 17,72% oraz w IIIb – 861585 m3 (15,77%) i w IVb – 838800 m3 (15,36%).

W porównaniu do poprzedniej rewizji największy wzrost zasobności wystąpił w Va klasie wieku. Zasoby w tej klasie wieku wzrosły o 265540 m3, tj. o 4,89%, natomiast największy spadek zasobności wystąpił w IIIa klasie wieku, tj. o 266745 m3. Jest to wynikiem przejścia drzewostanów w poszczególnych podklasach wieku.

Udział gatunków panujących na powierzchni leśnej zalesionej

 

Powierzchniowy udział gatunków panujących wg obrębów i w Nadleśnictwie Włodawa

 

Udział miąższościowy gatunków panujących wg obrębów i w Nadleśnictwie Włodawa

 

Porastające Nadleśnictwo Włodawa drzewostany głównie pochodzą z sadzenia. Drzewostany nadleśnictwa tworzą 44 gatunki drzew, z czego 15 występuje jako gatunki panujące. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Włodawa jest sosna, która zajmuje 62,18% powierzchni leśnej. Kolejnymi gatunkami panującymi są: Dąb (Db, Dbb, Dbs) – 13,49%, olsza – 12,53% i brzoza – 10,27%.  

Porównanie wskaźników stanu lasu Nadleśnictwa  Włodawa w kolejnych rewizjach planu u.l.

 

  • Niewielki wzrost powierzchni leśnej o 135,37 ha (0,62%). Jest to związane ze zmianami w stanie posiadania i przekwalifikowania gruntów nieleśnych na las;
  • Wzrost zapasu drzewostanów o 127 860 m3 grubizny brutto, tj. o 2,40% (grunty leśne zalesione i niezalesione). Wynosi on obecnie 5 461 764 m3. Zapas w obecnej V rewizji urządzania lasu obliczono statystyczną metodą reprezentacyjną, z zastosowaniem warstw gatunkowo-wiekowych oraz wyrównania miąższości oszacowanej w drzewostanach do miąższości obliczonej na podstawie pomiarów na powierzchniach próbnych;
  • Zapas nasienników i przestojów na powierzchniach odnowionych wzrósł o 452%, tj. o 25 257  m³ w stosunku do poprzedniego PUL. Pozostawione zostały w formie grup drzew i pojedynczych drzew, jako nasienniki, osłona młodego pokolenia drzew, lub dla innych  funkcji ekologicznych (np.  biogrup do naturalnego rozkładu w  przyszłości dla ksylobiontów, „przystanki”, czatownie dla ptaków) wzbogacając bioróżnorodność ekosystemów z czasem także w drewno drzew martwych;
  • Zmiany w stosunku do poprzedniej rewizji nastąpiły również w podklasach wieku, zarówno w rozkładzie powierzchni jak i zapasu. Wzrosła powierzchnia i zapas starszych klas wieku –IV i V. Zwiększenie powierzchni nastąpiło także w Ia klasie wieku. Jest to wynikiem cięć uprzątających w rębniach złożonych oraz zrębów zupełnych;

Zapas klas wieku jest też wynikiem umiejętnego postępowania hodowlanego i zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach, prowadzonych przez Nadleśnictwo. Drzewostany są zwarte, dobrej jakości hodowlanej i technicznej, zdrowe.