Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Włodawa, ul. Wspólna 8, Suszno, 22-200 Włodawa

Nadleśnictwo Włodawa ma swoją siedzibę w budynku wolnostojącym, zlokalizowanym w miejscowości Suszno przy ul. Wspólnej 8. Budynek składa się z dwóch segmentów: części administracyjno-biurowej oraz połączonej łącznikiem świetlicy z zapleczem kuchennym.

Część administracyjno-biurowa budynku składa się z trzech kondygnacji nadziemnych oraz kondygnacji podziemnej - piwnicy. Godziny pracy jednostki od 7:00 do 15:00.

Główne wejście do siedziby znajduje się od strony parkingu. Wejście usytuowane jest na poziomie pięciu schodów przed drzwiami głównymi, zaopatrzone jest w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejścia głównego posiadają minimalną szerokość 90 cm pozwalającą na korzystanie przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejście główne prowadzi do korytarza gdzie znajdują się kolejne cztery stopnie schodowe prowadzące do części administracyjno-biurowej. Nie ma możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach po biurze nadleśnictwa z uwagi na schody prowadzące na wyższe kondygnacje. Z poziomu korytarza wejściowego osoby niepełnosprawne mają dostęp do pomieszczenia świetlicy oraz pomieszczenia toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. 

Dodatkowe wejście do segmentu administracyjno-biurowego budynku znajduje się od strony placu gospodarczego nadleśnictwa na poziomie sześciu schodów, wykorzystywane jest przez pracowników jednostki.

Budynek nie posiada windy.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku biura. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe.

W celu ułatwienia rozstrzygania danej sprawy bądź ustalenia terminów spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr tel. +48 82 572 14 41 lub e-mailowo na adres wlodawa@lublin.lasy.gov.pl