Etat użytkowania Etat użytkowania

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z różnorodnych jego zasobów. Najważniejszym z nich jest pozyskanie drewna, zwane niekiedy głównym użytkowaniem lasu. Inne formy użytkowania lasu, zwane czasami użytkowaniem ubocznym to: zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i inne. Dary lasu są dostępne dla ogółu społeczeństwa, ale leśnicy dbają aby korzystanie z nich nie naruszało trwałości ekosystemu leśnego.

Przeciętne wieki rębności dla panujących gatunków drzew w nadleśnictwie zostały ustalone na KZP. Dla sosny, świerka, jodły, dębu i buka przyjęto zgodnie z wykazem wieków rębności, będącym załącznikiem nr 1 obowiązującej Instrukcji urządzania lasu. Dla pozostałych gatunków drzew zgodnie z poprzednim planem urządzenia lasu. Podczas prac inwentaryzacyjnych stwierdzono występowanie jako gatunku panującego Jd (przyjęto 120 lat), który nie był uwzględniony w KZP ani w poprzednim planie.

Gatunek

Wiek rębności

Uwagi

1

2

3

SO, MD, JS

100

 

ŚW, KL, JW, GB, BRZ, LP, AK

80

 

JD

120

 

DB, DB.S, DB.B

140

 

OS, WB

60

 

TP

40

 

OL

60

drzewostan odroślowy

OL

80

 

 
Przyjęte wieki rębności
 
Przeciętne wieki rębności dla głównych gatunków drzew określają przeciętny wiek osiągnięcia celu gospodarowania. Służą do obliczenia etatów według dojrzałości w gospodarstwie lasów ochronnych oraz gospodarczych o zrębowym i przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania. Przeciętny wiek rębności gatunku panującego w drzewostanie może, lecz nie musi być zgodny z wiekiem rębności (wiekiem dojrzałości rębnej) tego drzewostanu.
 

Pozyskiwane w lesie drewno pochodzi z:

·        cięć rębnych, czyli wycinki drzewostanów dojrzałych; ich głównym celem jest niedopuszczenie do degradacji drzewostanów, ich przebudowa i odtworzenie

·        cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) tj. usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla drzew stanowiących najbardziej wartościowe elementy drzewostanu,

·        cięć nieplanowanych – będących między innymi konsekwencją klęsk żywiołowych w lasach.

Użytki

Zasoby

ogółem

Spodziewany

przyrost bieżący tablicowy

Uzyskany w ub. okresie

przyrost bieżący użyteczny

Przyjęty etat

Relacja etatów w stosunku do :

m3

m3

Zasobów

ogółem

Przyrostu bieżącego spodziewa-

nego tabl.

Uzyskanego przyrostu bieżącego użytecznego

(m3 brutto)

netto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Obręb Kołacze

Rębne

727945

92450

105197

334539

278384

45,96

361,86

318,01

Przedrębne

1326791

352850

401499

225091

180073

16,97

63,79

56,06

Ogółem

2054736

445300

506696

559630

458457

27,24

125,67

110,45

Obręb Wisznice

Rębne

625225

77250

96969

300056

247186

47,99

388,42

309,44

Przedrębne

1448197

402450

505180

211214

168971

14,58

52,48

41,81

Ogółem

2073422

479700

602149

511270

416157

24,66

106,58

84,91

Obręb Włodawa

Rębne

616965

69550

75904

231547

192193

37,53

332,92

305,05

Przedrębne

716641

214700

234313

112365

89892

15,68

52,34

47,96

Ogółem

1333606

284250

310217

343912

282085

25,79

120,99

110,86

Nadleśnictwo Włodawa 

Rębne

1970135

239250

278070

866142

717763

43,96

362,02

311,48

Przedrębne

3445620

970000

1140992

548670

438936

15,92

56,56

48,09

Ogółem

5461764

1209250

1419062

1414812

1156699

25,90

117,00

99,70

Zestawienie rozmiaru użytków głównych oraz etatów składowych i danych porównawczych
 

Łączny rozmiar pozyskania (brutto) stanowi 117,00% spodziewanego bieżącego przyrostu tabelarycznego miąższości w dziesięcioleciu oraz 99,70% bieżącego przyrostu użytecznego uzyskanego w ostatnim dziesięcioleciu, obliczonego zgodnie z §43 IUL (1419061 m3 brutto).

Etat użytków przedrębnych stanowi  56,56% spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości wszystkich drzewostanów, natomiast użytki rębne wynoszą 362,02 tego przyrostu.

Użytki główne w 10-leciu stanowią 32,36% zasobów drzewnych Nadleśnictwa Włodawa wg stanu lasu na 1.01.2020 r.

Łączna do pozyskania miąższość użytków rębnych i przedrębnych, na okres obowiązywania PUL, wynosi 1156699 m3 grubizny netto (1414812 m3 brutto) i nie stanowi zagrożenia dla trwałości lasu.

 

Ważnym darem lasu są grzyby, tak chętnie zbierane przez polskie społeczeństwo. W naszych lasach rośnie ich ponad 1000 gatunków, z czego większość to gatunki jadalne.

W lesie zbieramy również owoce:  borówki czernicy (czarnej jagody), borówki brusznicy, jeżyny, maliny, żurawiny, róży, głogów, bzu czarnego, orzechów laskowych i wiele innych. Warto podkreślić, że w naszych lasach wszystkie płody leśne można swobodnie zbierać na własne potrzeby, oczywiście w taki sposób aby nie niszczyć grzybni, roślin i innych elementów środowiska leśnego w miejscach, gdzie one występują.

Nadleśnictwo Włodawa nie prowadzi użytkowania ubocznego według zatwierdzonych planów, czy też zakładanych wcześniej projektów. Dziedzina ta nie jest ujmowana, jako gałąź działalności nadleśnictwa, która miałaby przynosić zyski finansowe. Działania w tym kierunku ograniczają się do pozyskiwania stroiszu świerkowego oraz choinek na potrzeby miejscowej ludność. Lasy nadleśnictwa są miejscem zbioru płodów runa leśnego przez okoliczną ludność, jednak wysokość pozyskania jest trudna do ustalenia.

Z lasu również pochodzą choinki, drzewka przeważnie świerkowe - tradycyjne stawiane
w naszych domach podczas świąt Bożego Narodzenia. W skali kraju, każdego roku leśnicy dostarczają na rynek ok. 200 tys. Pochodzą one ze specjalnych plantacji choinkowych lub cięć pielęgnacyjnych.

Na gruntach nadleśnictwa znajduje się 9 plantacji choinkowych na łącznej powierzchni 3,74 ha. Pozyskanie planuje się na poziomie ok 300 choinek corocznie.