SPRZEDAŻ DREWNA

Informacje na temat sprzedaży

    Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na polski rynek. Lasy są najczystszą i najbardziej przyjazną dla środowiska swoistą "fabryką", wytwarzającą drewno i dziesiątki innych użytków ubocznych. Drewno jest produktem ogólnie dostępnym, w pełni odnawialnym, powstałym z nasion, wody, słońca, dwutlenku węgla i składników mineralnych, które w cyklach obiegu materii stale krążą w przyrodzie. Wielkość pozyskania surowca w PGL Lasy Państwowe w danym roku ustalana jest w oparciu o zasadę zachowania trwałości lasu (utrzymanie ciągłości istnienia i funkcjonowania lasu przy występujących zagrożeniach środowiska leśnego), na podstawie planu urządzenia lasu tworzonego raz na 10 lat. Zasady sprzedaży drewna określa Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021 oraz późniejsze decyzje zarządcze w sprawie regulaminów funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP. Wszystkie akty normatywne dotyczące sprzedaży drewna w LP zostały opublikowane na stronie Portalu Leśno-Drzewnego (http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/) Sprzedaż surowca drzewnego dla firm zajmujących się jego przerobem odbywa się za pośrednictwem: · Portalu Leśno-Drzewnego · Aukcji internetowych w aplikacji „e-drewno" na rynku uzupełnień oraz w ramach systemowego wykorzystania aplikacji „ e-drewno" · Innych aukcji i submisji Zarządzenie reguluje status nabywcy uprawnionego do zakupu surowca drzewnego na podstawie historii zakupów, jednoznacznie udokumentowanych w bazach danych Lasów Państwowych na podstawie numeru regon nabywcy. Ostateczna ocena oferty przedsiębiorców odbywa się zasadniczo w oparciu o trzy kryteria: ceny, zwyczaju kupieckiego i geografii zakupu. Zawarte z kontrahentami umowy rozliczane są na podstawie harmonogramów odbioru drewna, według przyjętego okresu rozliczeniowego.

Cennik detaliczny jest dostępny poniżej oraz w biurze nadleśnictwa i w kancelariach leśnictw.

Od dnia 08.02.2023 r istnieje możliwość zapłaty za zakupione w leśnictwach drewno przy użyciu karty płatniczej.