Użytki ekologiczne Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne

Według ustawy o ochronie przyrody użytki ekologiczne są to „(…) zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej”.

Zazwyczaj użytkami ekologicznymi na terenie lasów są naturalne zbiorniki, oczka wodne, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, źródliska, starorzecza, wychodnie skalne, a czasem także stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub sezonowego przebywania.

 

Na terenie Nadleśnictwa Włodawa jest 9 obiektów przyrodniczych uznanych za użytki ekologiczne:

  1. Adampol
  2. Suchawa
  3. Dolina rzeki Włodawki I
  4. Bankowizna
  5. Dolina rzeki Włodawki II
  6. Bagna Ostrowskie
  7. Kołacze
  8. Kaplonosy
  9. Bagno Niedźwiedź

     o łącznej powierzchni 219,67 ha. Są to śródleśne bagna, torfowiska i łąki położone na terenie gmin Wyryki, Stary Brus, Hańsk i Włodawa.