Rezerwaty na naszym terenie Rezerwaty na naszym terenie

Rezerwaty

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie zbliżonym do naturalnego lub mało zmienionym, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Przedmiotami ochrony w rezerwatach są całe ekosystemy, ich elementy, ostoje i siedliska przyrodnicze, siedliska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub unikatowe twory i składniki przyrody nieożywionej.

Na gruntach Nadleśnictwa Włodawa brak jest rezerwatów przyrody.

 

Rezerwaty poza gruntami Nadleśnictwa

Rezerwat Warzewo

Rezerwat faunistyczny Warzewo został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 17 listopada 1988 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. nr 32 z 1988 r. poz. 293). Wg. wymienionego zarządzenia powierzchnia rezerwatu wynosi 58,25 ha. Aktem prawnym podtrzymującym w/w zarządzenie było Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2002 r. Nr 2, poz. 102).

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie śródpolnego bagna jako miejsc lęgowych i ostoi gatunków ptaków oraz flory wodno – torfowiskowej.

Rezerwat posiada opracowanie pt.: „Waloryzacja przyrodnicza Rezerwatu Warzewo” wykonane przez Zakład Badań Ekologicznych. W opracowaniu wykazano bogatą florę reprezentowaną przez 213 gatunków w tym 5 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów i krzewinek, 25 gatunków mchów, 1 wątrobowiec i 173 gatunki roślin zielnych. Spośród roślin zielnych na uwagę zasługuje sit czarny, goryczka wąskolistna, selernica żyłkowana oraz mech Calliergon megalophyllum. Waloryzacja przyrodnicza wykonana w 1998 roku odnotowała występowanie 15 cennych gatunków ptaków: krzyżówki, cyranki, cyraneczki, błotniaka stawowego, kuropatwy, łyski, rycyka, czajki, pokląskwy, rokitniczki, łozówki, świergotka łąkowego, pliszki żółtej, potrzeszcza i potrzosa.

 

Rezerwat położony jest w gminie Podedwórze.

Omawiany obszar nie posiada ustanowionego Planu ochrony rezerwatu.