Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2021 r. (według stanu na 31.12.2021 r.)

a)    zapas grubizny brutto  - 5387,02 tys. m3

b)    powierzchnia odnowień i zalesień   - 284,59 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku:

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

13356,15

Świerk

46,90

Modrzew

21,09

Jodła

1,03

Buk

3,30

Dąb

3280,91

Brzoza

2123,89

Olsza

2427,35

Topola

0

Osika

139,79

Jawor/klon

0

Jesion

9,16

Grab

0

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

2874,77

II kl.

     2955,65

III kl.

3656,48

IV kl.

5840,04

V kl.

3023,19

VI kl.

634,36

VII kl.

153,49

VIII kl.

51,21

KO, KDO, BP

2226,79

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 •  nasion  - 1129,35 kg
 •  zwierzyny - 0 szt
 •  stroiszu    - 0 mp
 •  choinek  - 114 szt

e)    produkcja sadzonek – 4125,34 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 37,85 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0,00 ha

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 28 szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

 • Obszary chronione w rezerwatach – 0,00 ha
 • Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 5,64 ha
 • Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 1258,28 ha
 • Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0,00 ha
 • Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 63,19 ha
 • Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 467,42 ha
 • Lasy wodochronne – 5346,74 ha
 • Lasy glebochronne – 0,00 ha
 • Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 120,76 ha

j)    powierzchnia ekosystemów referencyjnych - 7,20 ha

k)   koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 25131,38 tys. zł

l)    pozyskanie drewna ogółem – 126,16 tys. m3

m)  wielkość zatrudnienia ogółem – 62  etatów