Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2023 r. (według stanu na 31.12.2023 r.)

a)    zapas grubizny brutto  - 5364,01 tys. m3

b)    powierzchnia odnowień i zalesień   - 192,75 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku:

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

13356,79

Świerk

50,64

Modrzew

19,86

Jodła

1,03

Buk

3,45

Dąb

3417,18

Brzoza

2069,10

Olsza

2404,99

Topola

0

Osika

133,37

Jawor/klon

0

Jesion

9,21

Grab

0

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

2871,10

II kl.

     3026,83

III kl.

3268,39

IV kl.

5859,80

V kl.

2991,60

VI kl.

573,11

VII kl.

226,434

VIII kl.

30,65

KO, KDO, BP

2593,49

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 •  nasion  - 20 018,30 kg
 •  zwierzyny - 0 szt
 •  stroiszu    - 0 mp
 •  choinek  - 272 szt

e)    produkcja sadzonek – 3162,13 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 151,30 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0,00 ha

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 30 szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

 • Obszary chronione w rezerwatach – 0,00 ha
 • Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 4,58 ha
 • Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 1535,27 ha - HCVF 1
 • Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0,00 ha - HCVF 2
 • Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 63,19 ha - HCVF 3
 • Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 530,63 ha - HCVF 3
 • Lasy wodochronne – 5347,14 ha - HCVF 4
 • Lasy glebochronne – 0,00 ha
 • Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 120,68 ha

j)    powierzchnia ekosystemów referencyjnych - 7,20 ha

k)   koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 37113,12 tys. zł

l)    pozyskanie drewna ogółem – 118 043,43 tys. m3

m)  wielkość zatrudnienia ogółem – 62  etatów