Położenie i klimat Położenie i klimat

Lasy nadleśnictwa

Charakterystyka lasów w zarządzie Nadleśnictwa Włodawa

Warunki klimatyczne

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Włodawa pod względem klimatycznym położony jest w krainie klimatów umiarkowanych Wielkich Dolin, w Krainie Chełmsko-Podlaskiej z najwyższymi w Polsce amplitudami temperatury powietrza.

Klimat jest tu zbliżony do kontynentalnego, chociaż w okresie letnim zaznaczają się częściej wpływy klimatu oceanicznego. Stan pogody uzależniony jest przede wszystkim od ośrodków stałego ciśnienia, jak też sezonowych ośrodków ciśnienia, które kierują nad ten teren określone masy powietrza. Strefa stałego wyżu podzwrotnikowego występująca na południu Europy pod nazwą wyżu azorskiego, przynosi suchą i słoneczną pogodę. Od północno-wschodniej części Polski występuje strefa frontu polarno-kontynentalnego, która powoduje napływ wychłodzonego i suchego powietrza ze wschodu. W porze letniej i jesiennej dominują masy powietrza polarno-morskiego, które docierają znad Atlantyku jako ciepłe, powodując pogodę słoneczną, lub jako chłodniejsze, przynosząc opady deszczu.

Niebezpiecznym zjawiskiem dla roślin w okresie wegetacyjnym są przygruntowe przymrozki. Przymrozki wczesne (jesienne) występują w końcu września lub w pierwszej dekadzie października, natomiast szkodliwe przymrozki późne (wiosenne) bywają w maju, a niekiedy i w czerwcu, co ma ujemny wpływ szczególnie na uprawy gatunków liściastych. Długość okresu bezprzymrozkowego zmienia się wraz z ukształtowaniem terenu. Częściej pojawiają się przymrozki w lokalnych obniżeniach terenowych.

 Warunki klimatyczne w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Włodawa zamieszczone są również w operacie siedliskowym (stan na 01.01.2010 r.), oraz Programie Ochrony Przyrody.

Według danych (Atlas klimatu Polski IMGW Warszawa 2005) klimatycznych z 30-lecia 1971-2000, wartości najważniejszych parametrów pogodowych dla obszaru Nadleśnictwa Włodawa kształtują się następująco:

  • średnia roczna temperatura powietrza: 7,0 - 7,5οC;
  • wielkość rocznego opadu atmosferycznego: 550 mm;
  • długość okresu wegetacyjnego: 210 - 220 dni;
  • dominujące kierunki wiatrów: zachodnie oraz południowe;
  • średnia temperatura w okresie IV – IX – 13,6o;
  • Liczba dni mroźnych – 45;
  • Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną – 65;
  • Średnia liczba dni z przymrozkami w okresie IV – IX – 12.

Zima i lato trwają przeciętnie ok. 90 dni w roku. Początek okresu wegetacyjnego wypada w pierwszej dekadzie kwietnia, a koniec w pierwszej dekadzie października. Okres wegetacyjny trwa ok. 210-220 dni. Suma opadów w okresie wegetacyjnym (wiosna, lato) wynosi ok. 350 mm.

Na opisywanym obszarze dominują wiatry z kierunku zachodniego (18%). Dość częste są również wiatry z kierunku północno-zachodniego i południowo-zachodniego (łącznie 26%) oraz południowego i południowo-wschodniego (łącznie 26%). Przeciętna prędkość wiatru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa wynosi 3,5 m/s.

Szczegółowe dane odnośnie warunków klimatycznych przedstawiono w Programie Ochrony Przyrody, będącym integralną częścią PUL.

 

Wilgotność siedlisk leśnych

Na terenie Nadleśnictwa Włodawa udział siedlisk bagiennych i zalewowych, mających znaczenie dla magazynowania wody jest znaczny – zajmują 1656,41 ha czyli 7,59% powierzchni wszystkich siedlisk leśnych.

Grupy żyznościowe siedlisk

Grupy wilgotnościowe siedlisk

Razem

%

Suche

Świeże

wilgotne

Bagienne

Zalewowe

Powierzchnia  [ha]

1

2

3

4

5

6

7

8

Bory

10,22

1293,70

44,88

2,09

-

1350,89

6,18

Bory mieszane

-

3508,15

1759,59

35,58

-

5303,32

24,28

Lasy mieszane

-

8427,92

3809,26

169,52

-

12406,70

56,80

Lasy

-

1008,62

324,07

1347,35

101,87

2781,91

12,74

Ogółem

10,22

14238,39

5937,80

1554,54

101,87

21842,82

100,00

%

0,05

65,18

27,18

7,12

0,47

100,00

 

Zestawienie wilgotnościowo-troficzne powierzchni siedlisk leśnych

 

Typ siedliskowy lasu

Obręby

Nadleśnictwo

KOŁACZE

WISZNICE

WŁODAWA

Pow.[ha]

Udział[%]

Pow.[ha]

Udział[%]

Pow.[ha]

Udział[%]

Pow.[ha]

Udział[%]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BS

2,78

0,03

7,44

0,09

-

0,00

10,22

0,05

BŚW

901,92

11,08

322,81

3,70

68,97

1,38

1293,70

5,92

BW

-

0,00

44,88

0,51

-

0,00

44,88

0,21

BB

0,76

0,01

-

0,00

1,33

0,03

2,09

0,01

BMŚW

1813,49

22,27

659,06

7,56

1035,60

20,78

3508,15

16,06

BMW

600,24

7,37

1100,07

12,62

59,28

1,19

1759,59

8,06

BMB

24,20

0,30

9,26

0,11

2,12

0,04

35,58

0,16

LMŚW

3125,78

38,40

2846,43

32,66

2455,71

49,25

8427,92

38,57

LMW

938,69

11,53

2387,64

27,39

482,93

9,69

3809,26

17,44

LMB

110,02

1,35

56,13

0,64

3,37

0,07

169,52

0,78

LŚW

190,01

2,33

236,18

2,71

582,43

11,69

1008,62

4,62

LW

33,40

0,41

133,39

1,53

157,28

3,16

324,07

1,48

OL

353,31

4,34

886,06

10,16

107,98

2,17

1347,35

6,17

OLJ

46,99

0,58

23,28

0,27

25,32

0,51

95,59

0,44

-

0,00

4,38

0,05

1,90

0,04

6,28

0,03

Razem

8141,59

100,00

8717,01

100,00

4984,22

100,00

21842,82

100,00

Zestawienie powierzchni i udziału procentowego typów siedliskowych lasu

W Nadleśnictwie Włodawa wyodrębniono 15 typów siedliskowych lasu. Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest LMśw, który zajmuje 8 427,92 ha (38,57%). Duży udział mają jeszcze siedliska LMw – 17,44% i BMśw – 16,06%.

 

 

Udział procentowy typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Włodawa

Typ siedliskowy lasu

Gatunki panujące

Razem

SO

DB

BRZ

OL

Pozostałe1)

Powierzchnia  [ha]

1

2

3

4

5

6

7

Nadleśnictwo

BS

10,22

-

-

-

-

10,22

BŚW

1248,78

-

26,98

-

-

1275,76

BW

41,06

-

-

1,10

0,72

42,88

BB

0,48

-

0,28

-

-

0,76

BMŚW

3228,79

76,90

142,16

2,14

23,94

3473,93

BMW

1596,33

11,44

109,10

14,05

10,31

1741,23

BMB

13,55

-

10,59

-

-

24,14

LMŚW

5568,72

1515,66

973,66

45,96

307,18

8411,18

LMW

1427,21

532,68

650,15

977,81

144,82

3732,67

LMB

7,45

-

90,96

38,71

-

137,12

LŚW

310,85

415,55

154,76

5,21

122,25

1008,62

LW

23,12

51,15

39,61

172,73

28,08

314,69

OL

2,06

-

45,02

1091,04

-

1138,12

OLJ

-

-

-

94,60

-

94,60

-

-

-

1,63

4,38

6,01

Razem

13478,62

2603,38

2243,27

2444,98

641,68

21411,93

Powierzchnia i udział dominujących gatunków panujących w siedliskowych typach lasu