Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 r. (z późniejszymi zmianami) Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości krajobrazowe, przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.

Utworzenie parku krajobrazowego powoduje, iż na jego obszarze wiodącą funkcją staje się funkcja ekologiczna. Wszelka działalność gospodarcza musi być prowadzona bez szkody dla istniejących walorów i uwarunkowań przyrodniczych. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Włodawa znajduje się w Poleski Park Krajobrazowy który wchodzi w skład Lubelskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się również otulina Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.

Poleski Park Krajobrazowy

Podstawą prawną regulującą ustanowienie parku jest:

  • Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 23 marca 1983 r. w sprawie ustanowienia parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa chełmskiego (Dz. Urz. Woj. Chełmskiego Nr 4, poz. 24 z 1983 r.);
  • Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie Poleskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 102, poz. 1956).

Poleski Park Krajobrazowy składa się z czterech niepołączonych ze sobą enklaw przylegających do Poleskiego Parku Narodowego. Szczególnym celem ochrony Parku jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, historycznych i turystycznych środowiska.

Poleski Park Krajobrazowy w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Włodawa

 

Powierzchnia parku wynosi 5 113 ha, a otuliny 16 954 ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Włodawa znajduje się 710,71 ha omawianego obszaru, a otuliny 304,66 ha. Poleski PK swoim zasięgiem obejmuje 5,64 ha gruntów nadleśnictwa tj. 0,1% całego obszaru (Obręb Kołacze, Leśnictwo Brus, oddz. 214Aa, 214Ab, 214Ac, 214Ad, 214Af). W otulinie Parku znajduje się tylko jedno wydzielenie o powierzchni 1,16 ha (Obręb Kołacze, Leśnictwo Brus, oddz. 215h).