Teren monitorowany

Monitoring w lasach Nadleśnictwa Włodawa

Pod zarządem Nadleśnictwa Włodawa znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych. Teren siedziby Nadleśnictwa także jest monitorowany za pomocą kamer stacjonarnych. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
(Dz.U. 2017 r poz. 788).

Administratorem Danych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) jest Nadleśnictwo Włodawa, Suszno ul. Wspólna 8, 22-200 Włodawa.

Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego.