Teren monitorowany

Monitoring w lasach Nadleśnictwa Włodawa

Pod zarządem Nadleśnictwa Włodawa znajdują się grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa, które są objęte nadzorem mobilnych kamer, foto pułapek oraz kamer interwencyjnych. Teren siedziby Nadleśnictwa także jest monitorowany za pomocą kamer stacjonarnych. Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r.
(Dz.U. 2017 r poz. 788).

Pozyskiwanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celów. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem wypadku, gdy zarejestrowane dane stanowią dowód w sprawie popełnienia czynu zabronionego.

Więcej informacji znajduje się w załączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.