Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie nowych warunków technicznych w obrocie surowcem drzewnym

30 września 2019 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wprowadził do stosowania od początku 2020 r. nowe warunki techniczne wykorzystywane w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Warunki techniczne określają wymagania jakościowe i wymiarowe poszczególnych grup sortymentowych surowca drzewnego. Zastępują w stosowaniu w obrocie surowcem drzewnym Polskie Normy, które od lat nie są aktualizowane, odstają od realiów dzisiejszego rynku usługodawców leśnych i zapotrzebowania przemysłu przetwarzającego drewno.

Jednocześnie, w ostatnim czasie powstało wiele nowych warunków technicznych, z powodzeniem wdrażanych interwencyjnie

w ramach uprzątania klęski z 2017 r., a które zyskały przychylność wszystkich interesariuszy uczestniczących w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu drewna.

Rolą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych stało się, więc stworzenie optymalnych warunków technicznych uwzględniających przede wszystkim bezpośrednią dystrybucję drewna do zakładów produkcyjnych uwzględniających jednocześnie techniczne możliwości pozyskiwania poszczególnych sortymentów w związku z trendem mechanizacji prac pozyskaniowych.

W wyniku konsultacji trwających od 2018 r., uwzględniając zdanie przedstawicieli przemysłu drzewnego, wypracowano rozwiązania o charakterze ewolucyjnym, które są uczciwym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami leśników w upraszczaniu systemu klasyfikacji drewna, a możliwościami adaptacyjnymi firm produkcyjnych.

Warto również podkreślić koncyliacyjny charakter konsultacji prowadzonych z przemysłem drzewnym i podziękować za zrozumienie dla wprowadzanych zmian.

Nowe warunki techniczne, wprowadzone Zarządzeniem nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 września 2019 r. składają się z 12 części, do których należą:

1. Podział, terminologia i symbole stosowane w obrocie surowcem drzewnym

2. Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego

3. Wady drewna

4. Drewno wielkowymiarowe iglaste

5. Drewno wielkowymiarowe kłodowane iglaste

6. Drewno wielkowymiarowe liściaste

7. Drewno wielkowymiarowe kłodowane liściaste

8. Drewno specjalne, w skład których wchodzą:

- ramowe warunki techniczne - Drewno okleinowe

- warunki techniczne - Drewno sklejkowe

- ramowe warunki techniczne - Drewno na słupy

9. Drewno średniowymiarowe

10. Drewno małowymiarowe

11. Drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe)

12. Pozostałości drzewne

Powyższe opracowania wzbogacono o fotografie i rysunki poglądowe, które w sposób jednoznaczny określają m.in. sposoby pomiaru poszczególnych elementów składowych rzutujących na obliczanie miąższości drewna (długość, średnica) czy też klasyfikację i pomiar wad drewna. Pozostawiono dotychczasowy charakter klasyfikacji jakościowo-wymiarowej wraz z dotychczas wykorzystywanym nazewnictwem i różnorodnością sortymentów drewna, w tym drewna średniowymiarowego.

Należy zdawać sobie sprawę, że wraz z biegiem czasu część sortymentów, ze względu na ograniczenia transportowe, stosowanie maszyn w lesie lub niszowe wykorzystywanie może być stopniowo wypierana z ofert sprzedaży pomimo ich utrzymania w klasyfikacji.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r., co oznacza, że umowy zawierane w procedurach sprzedaży na 2020 r. będą realizowane w oparciu znowelizowane warunki techniczne.

Szczegóły dotyczące warunków technicznych dostępne są na stronie Portalu Leśno-Drzewnego w zakładce normy. ==> TUTAJ