Web Content Display Web Content Display

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 r. (według stanu na 31.12.2019 r.)

a)    zapas grubizny brutto  - 5 461,764 tys. m3

b)    powierzchnia odnowień i zalesień   - 195,85 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku:

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

13577,22

Świerk

46,85

Modrzew

21,09

Jodła

1,03

Buk

0

Dąb

2641,86

Brzoza

2243,27

Olsza

2737,53

Topola

11,67

Osika

128,35

Jawor/klon

2,91

Jesion

10,15

Grab

111,21

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

2608,53

II kl.

    2961,85

III kl.

4483,01

IV kl.

5607,65

V kl.

2727,24

VI kl.

667,10

VII kl.

100,22

VIII kl.

26,83

KO, KDO, BP

2229,50

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

 •  nasion  - 3028,40 kg
 •  zwierzyny - 0 szt
 •  stroiszu    - 0 mp
 •  choinek  - 254 szt

e)    produkcja sadzonek – 3798,96 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 6,80 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0,00 ha

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 26 szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

 • Obszary chronione w rezerwatach – 0,00 ha
 • Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 5,64 ha
 • Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 1258,28 ha
 • Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0,00 ha
 • Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 63,19 ha
 • Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 467,42 ha
 • Lasy wodochronne – 5346,74 ha
 • Lasy glebochronne – 0,00 ha
 • Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 0,00 ha

j)    powierzchnia ekosystemów referencyjnych - 7,20 ha

k)   koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 18203,46 tys. zł

l)    pozyskanie drewna ogółem – 106,41 tys. m3

m)  wielkość zatrudnienia ogółem – 62  etatów