obszary chronione obszary chronione

Obszary chronionego krajobrazu

OChK obejmują tereny o zróżnicowanych ekosystemach, jednak stanowiących spójną całość (doliny rzek, kompleksy lasów, łańcuchy wzgórz itp.), wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W granicach Nadleśnictwa Włodawa położone są częściowo dwa obszary chronionego krajobrazu: Poleski OChK, Nadbużański OChK.

Lp.

OChK

Powierzchnia całkowita

/ha/

Pow. w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa

/ha/

Pow. gruntów nadleśnictwa

/ha/

1

Poleski OChK

41 000

4 088,95

1 965,92

2

Nadbużański OChK

11 300

4 675,35

72,87

Razem

8 764,30

2 038,79

        Syntetyczne zestawienie powierzchni Obszarów Chronionego Krajobrazu

 

Poleski OChK

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowej części obszaru nadleśnictwa. Poleski OChK, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się w północnej części dawnego woj. chełmskiego, od granicy z woj. lubelskim obejmując w zachodniej części Poleski Park Narodowy i pozostałości Poleskiego Parku Krajobrazowego, do granicy państwa wzdłuż doliny Bugu - obejmując w części wschodniej Sobiborski Park Krajobrazowy. Łącznie z w/w parkami stanowi rozległy kompleks lasów, torfowisk i bagien o zróżnicowanej florze  i  faunie.  W  granicach  obszaru  znajduje  się rezerwat  "Torfowisko  przy  Jeziorze  Czarnym". Podstawowymi elementami krajobrazowymi są różne typy jezior (od oligotroficznych do w różnym stopniu zeutrofizowanych), rozległe torfowiska (przejściowe, wysokie i niskie), oraz duże powierzchnie różnego typu  borów  i  olsów.  Obszary  wodno-torfowiskowe  stanowią  naturalne  zbiorniki  retencyjne  o  dużej pojemności,  a  tereny  leśne  pełnią  funkcje  wodochronne. 

Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu został powołany Uchwałą WRN w Chełmie Nr XVIII/89/83 z dnia 28 marca 1983 w sprawie ustanowienia parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa chełmskiego (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 43, poz. 149).

Dane pozostałych aktów prawnych:

  • Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Chełmskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Chełm. Nr 10, poz. 89);
  • Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Chełmskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 69, poz. 1290).

Powierzchnia OChK wynosi 41 000,00 ha, w tym w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 4 088,95 ha. Grunty Nadleśnictwa Włodawa obejmują 1 963,39 ha omawianego obszaru (tj. 4,8% całego obszaru, lub 48,0% obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa).

Grunty we współwłasności zajmują powierzchnię 2,53 ha. Zlokalizowane są w Obrębie  Kołacze w oddz. 508.

Na terenie Poleskiego OChK wprowadzono ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów. Obszar obejmuje swoim zasięgiem Poleski Park Narodowy – obszar wodno-błotny wyznaczony na mocy Konwencji Ramsarskiej.

 

Nadbużański OChK

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu (powiat bialski) położony jest w północno-wschodniej części obszaru nadleśnictwa. Nadbużański OChK, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu powołany WRN w Białej Podlaskiej Nr XII/75/90 z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.  Woj. Białostockiego Nr 10, poz. 82).

Dane pozostałych aktów prawnych:

  • Rozporządzenie Nr 9 Wojewody bialskopodlaskiego z dnia 25 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany granic Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Białostockiego Nr 10, poz. 44);
  • Rozporządzenie Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 23 marca 2006 r. Nr 59, poz. 1148).

Powierzchnia OChK wynosi 11 300 ha, w tym w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 4 675,35 ha. Grunty Nadleśnictwa Włodawa obejmują 63,98 ha omawianego obszaru (tj. 0,6% całego obszaru, lub 1,5% obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa).

Grunty we współwłasności zajmują powierzchnię 8,89 ha. Zlokalizowane są w Obrębie  Wisznice w oddz. 538 (1,72 ha) oraz w Obrębie Włodawa w oddz. 501 (7,17 ha).

Podobnie jak w przypadku Poleskiego OChK dla omawianego obszaru ustalono podobne ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.